گواهی کسر از حقوق شاغلین
گواهی کسر از حقوق بازنشسته